Mirror, Mirror II
Do you see anyone else around you, Stingo?