Fredrik: I’m no expert, but I would say 3-0 to Feng Shui.
Jan: Amen to that!